Evropská arbitráž, o.s.

Žaloba k rozhodčímu soudu

Žaloba k rozhodčímu soudu

Rozhodčí  řízení je zahájeno dnem doručení rozhodčí žaloby soudu.

Rozhodčí  žaloba musí splňovat stejné  základní náležitosti jako žaloba k obecnému soudu, kterými jsou:

- označení soudu,  
- jméno, příjmení, datum narození a bydliště, resp. obchodní firma nebo název, IČ a sídlo účastníků řízení,  
- označení zástupců účastníku řízení,  
- vylíčení rozhodujících skutečností,  
- označení důkazů,  
- označení, čeho se navrhovatel domáhá,  
- podpis a datum.

Žalobce je dále povinen připojit k žalobě veškeré listinné důkazy, jejichž provedení navrhuje provést. Tato povinnost má zvláštní význam zejména v případě, že má rozhodčí řízení proběhnout na základě posouzení listinných důkazů, bez nařízení ústního jednání. Listinné důkazy postačí soudu předložit v kopiích, avšak na výzvu rozhodce je strana povinna poskytnout originál navrženého listinného důkazu nebo jeho ověřenou kopii. Jestliže tak strana neučiní, nemusí rozhodce k navrženému důkazu přihlížet.

Stejně  tak je k žalobě nutné přiložit plnou moc nebo jiný doklad, ze kterého vyplývá oprávnění zástupce účastníka jednat v řízení jeho jménem (zejména plná moc advokáta).

Žaloba, stejně jako kopie listinných důkazů, se k soudu podávají v počtu vyhotovení o dva větším, než je počet účastníků řízení.