Evropská arbitráž, o.s.

Rozhodčí řád

Evropská arbitráž, o.s.

 

ROZHODČÍ ŘÁD

 

§ 1

1.      Evropská arbitráž, o.s. (dále jen „Soud“) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující (§ 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. § 13 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“).

2.      Soud zajišťuje organizačně, ekonomicky, technicky a administrativně průběh rozhodčího řízení v případech, kdy si strany v rozhodčí smlouvě sjednaly, že se rozhodčí řízení o jejich sporu má řídit tímto Rozhodčím řádem.

 

§ 2

1.      Soud určí rozhodce k řešení majetkových sporů v případech, kdy je k tomu určen rozhodčí smlouvou, a byla-li mu doručena žaloba v takové věci. V takovém rozhodčím řízení pak Soud zajišťuje jeho organizaci a administraci.

2.      Ve smyslu ust. § 19 zákona o rozhodčím řízení upravuje tento Rozhodčí řád, a předpisy na které odkazuje, postup rozhodčího řízení před rozhodci určenými v případech dle odst. 1.

 

§ 3

Rozhodci

1.      Rozhodcem může být pouze osoba způsobilá podle zákona o rozhodčím řízení. Rozhodce je při výkonu své funkce nezávislý a nestranný. O skutečnostech, které se dozví v souvislosti s výkonem své funkce je povinen zachovávat mlčenlivost, které jej mohou zbavit pouze všichni účastníci sporu.

2.      Soud určí rozhodce z řad osob, které se soudem mají uzavřenu smlouvu o výkonu funkce rozhodce.

3.      Určený rozhodce je povinen se řídit tímto Rozhodčím řádem a předpisy souvisejícími.

 

§ 4

1.      Spory podle tohoto Rozhodčího řádu projednává jediný rozhodce, nestanoví-li rozhodčí smlouva jiný počet rozhodců. Má-li spor rozhodovat více rozhodců, tvoří tito rozhodci rozhodčí senát.

2.      Pokud se v tomto rozhodčím řádu ukládají práva a povinnosti rozhodci nebo se hovoří o úkonech rozhodce, vztahuje se takové ustanovení obdobně na rozhodčí senát. Úkony rozhodčího senátu činí jeho předseda.

3.      K úkonům administrativního, technického a organizačního charakteru může prezident Soudu pověřit administrativního pracovníka Soudu. Rozhodčí nález musí být vždy podepsán rozhodcem.

 

Rozhodčí řízení

 

§ 5

Zahájení řízení

1.      Rozhodčí řízení je zahájeno doručením žaloby (návrhu na vydání rozhodčího nálezu) do sídla Soudu. Doručení je nutné v písemné formě - doručení faxem nebo elektronickou poštou musí být doplněno do tří dnů písemným vyhotovením. Veškerá komunikace účastníka se Soudem musí být vedena v písemné formě, není-li ujednáno jinak.

2.      Žaloba musí mít náležitosti stanovené pro žalobu podle občanského soudního řádu s uvedením známých účastníků řízení a telefonických kontaktů na účastníky (pokud jsou známy). Listinné důkazy je možno podat také na datovém nosiči. Jako datový nosič dle předchozí věty jsou přípustné pouze CD a DVD. Informace na datových nosičích musí být pořízeny alternativně ve formátech: pdf, doc, rtf a xls. Žaloba a listinné důkazy, případně datové nosiče s informacemi, se podávají v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení. Ustanovení předchozích vět tohoto odstavce se použije obdobně i pro další podání stran.

3.      Rozhodčí řízení probíhá v sídle Soudu, nestanoví-li prezident Soudu nebo určený rozhodce jinak.

 

§ 6

Zastoupení

Pro zastoupení účastníků se přiměřeně užijí ustanovení občanského soudního řádu.

 

§ 7

Postup ve věci

1.      Žaloba ve věci se doručuje na adresu sídla Soudu. V souvislosti s podanou žalobou přezkoumá určený rozhodce svou pravomoc. Pokud rozhodce nemá pravomoc k jednání ve věci, žalobu usnesením odmítne. Je-li pravomoc rozhodce k rozhodčímu řízení dána, učiní bez zbytečného odkladu kroky k rozhodnutí ve věci samé.

2.      Žalobce je povinen zaplatit poplatek za řízení (dále jen "poplatek"). Prezident Soudu nebo rozhodce mohou žalobci nebo žalovanému stanovit povinnost zaplatit zálohu na zvláštní náklady spojené s řízením je-li zde předpoklad, že v průběhu řízení bude ze strany Soudu nebo rozhodce nutno vynaložit takové zvláštní náklady. Výši a způsob placení poplatku a záloh na zvláštní náklady stanoví Pravidla o nákladech rozhodčího řízení Soudu, který je nedílnou součástí tohoto Rozhodčího řádu. Nebyl-li poplatek zaplacen při podání žaloby, vyzve rozhodce stranu k zaplacení poplatku. Soud ani rozhodce nejsou povinni ve věci jednat a rozhodovat dokud nejsou poplatek nebo záloha na zvláštní náklady zaplaceny. Není-li poplatek, záloha na zvláštní náklady nebo jiná pohledávka Soudu nebo rozhodce za stranou sporu zaplacena ani ve lhůtě k tomu určené ve výzvě, může rozhodce usnesením řízení zastavit.

3.      Rozhodce přezkoumá žalobu, zda obsahuje veškeré náležitosti a zda je z věcného hlediska přezkoumatelná. Pokud je to nutné, rozhodce vyzve žalobce, aby odstranil zjištěné vady. Do odstranění uvedených vad se žaloba neprojednává a neběží lhůty pro vydání rozhodnutí. Jestliže v určené lhůtě nebudou nedostatky žaloby odstraněny, rozhodce řízení usnesením zastaví. Na tento následek musí být žalobce ve výzvě rozhodcem upozorněn.

4.      Rozhodce zašle žalovanému kopii žaloby, případně listinných důkazů ve formátu stanoveném v § 7 odst. 7 tohoto Rozhodčího řádu, a vyzve jej, aby se v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů ode dne doručení výzvy, písemně vyjádřil k osobě určeného rozhodce a k žalobě. Pokud žalovaný nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, musí ve vyjádření vylíčit rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojit listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označit jiné než listinné důkazy k prokázání svých tvrzení; k později uvedeným skutečnostem a důkazům se nepřihlíží. Pokud se žalovaný v uvedené lhůtě k žalobě nevyjádří, má se za to, že žalovaný nárok uznává.

5.      Řízení ve věci je zásadně písemné a bez ústních jednání. V případě, že to rozhodce považuje za vhodné, je oprávněn nařídit ústní jednání. Řízení ve věci je neveřejné. Řízení ve věci je jednoinstanční.

6.      Strany jsou povinny předložit důkazy o skutečnostech, na které se odvolávají jako na základ svých nároků nebo námitek. Pokud je rozhodné právo jiné než české, je žalobce též povinen předložit obsah zahraničního práva.  Rozhodce si může vyžádat, aby strany poskytly další důkazy. Může také podle svého uvážení stanovit provedení znaleckého posudku. Rozhodce rozhoduje, které z navržených důkazů provede. Hodnocení důkazů provádí Rozhodce podle vlastního uvážení. Důkazy se provádějí způsobem stanoveným rozhodcem.

7.      Listinné důkazy postačí předložit v kopii nebo na datovém nosiči. Jako datový nosič dle předchozí věty jsou přípustné pouze CD a DVD. Informace na datových nosičích musí být pořízeny alternativně ve formátech: pdf, doc, rtf a xls. Na výzvu rozhodce učiněnou prostřednictvím Soudu je však strana, která kopii listinného důkazu předložila, povinna doručit rozhodci originál nebo úředně ověřenou kopii listiny; pokud tak strana v určené lhůtě neučiní, rozhodce nemusí k listinnému důkazu přihlížet.

8.      Rozhodce rozhoduje na základě svých zjištění vyplývajících z tvrzení stran a z provedených důkazů. Rozhodce rozhoduje v souladu s platným hmotným právem rozhodným pro posuzovanou právní věc. Pokud se zahraniční právo nepodaří zjistit, rozhodce rozhoduje podle práva českého. Rozhodce rozhoduje podle zásad spravedlnosti jen tehdy, pokud ho strany k tomu výslovně zmocní. To neplatí tehdy, jedná-li se o spor mezi podnikatelem a spotřebitelem.

9.      V procesních otázkách tímto Rozhodčím řádem nebo souvisejícími předpisy Soudu vysloveně neupravených postupuje rozhodce vhodným způsobem podle svého uvážení tak, aby při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu. Rozhodce přitom není vázán občanským soudním řádem, není-li v Rozhodčím řádu stanoveno jinak.

 

§ 8

Doručování

1.      Veškerá podání a další písemnosti stran, ať již určené Soudu nebo rozhodci, musí být doručeny na adresu sídla Soudu, a to písemně v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li v tomto Rozhodčím řádu stanoveno jinak.

2.      Doručování písemností rozhodců stranám zajišťuje Soud. S výjimkou rozhodčích nálezů a usnesení ve věci samé je k podpisu listin týkajících se průběhu řízení zmocněn Soud a taková listina se považuje za listinu vydanou rozhodcem.

3.      Písemnosti Soudu nebo rozhodce adresované stranám se zasílají doporučenou poštou nebo je doručuje Soudem pověřená osoba. Doručuje se na adresu uvedenou v rozhodčí smlouvě, pokud účastník sám nesdělí Soudu adresu jinou. U osob registrovaných ve veřejných rejstřících je možno doručovat i na adresy tam uvedené. Je-li účastník sporu právně zastoupen, zasílají se veškeré písemnosti tomuto zvolenému právnímu zástupci. Každá ze stran rozhodčí smlouvy je povinna Soudu vždy oznámit změnu své adresy pro doručování, při porušení této povinnosti se strana nemůže později dovolávat jiné skutečné adresy pro doručování.

4.      Za doručenou se považuje i zásilka Soudu nebo rozhodce, kterou adresát odmítl přijmout, nebo která byla uložena k vyzvednutí s výzvou adresátovi k vyzvednutí zásilky, avšak adresát si ji nepřevzal, jakož i zásilka, kterou se nepodařilo doručit na poslední známou adresu adresáta. Dnem doručení je pak den, kdy se taková zásilka vrátila zpět odesílateli; účinek doručení nastává vrácením zásilky. V případě doručování elektronickou cestou se za doručení zásilky považuje odeslání této zásilky na adresu elektronické pošty účastníka.

5.      Pokud účastníci v řízení uvedou svou adresu elektronické pošty, je možné je předvolávat a ukládat jim povinnosti v řízení také prostřednictvím elektronické pošty. Usnesení a rozhodčí nález se vždy vydává a doručuje v podobě písemné listiny, pokud se účastník řízení nedohodne se Soudem jinak.

 

§ 9

Vzájemná žaloba a námitka započtení

1.      Žalovaný je oprávněn podat proti žalobci vzájemnou žalobu, nejpozději však do vydání rozhodnutí ve věci samé. Za vzájemnou žalobu se považuje rovněž procesní námitka započtení. Vzájemná žaloba se projedná ve stejném řízení jako žaloba hlavní.

2.      Na vzájemnou žalobu se přiměřeně vztahují tytéž požadavky jako na žalobu hlavní podle tohoto Rozhodčího řádu a souvisejících předpisů, včetně poplatkové povinnosti.

 

§ 10

Rozhodnutí

1.      Ve věci samé rozhoduje rozhodce vždy rozhodčím nálezem. Rozhodčí nález obsahuje zejména tyto údaje:

a. označení rozhodce,

b. místo a datum vydání rozhodčího nálezu,

c. označení stran a dalších účastníků sporu včetně jejich zástupců,

d. označení věci spisovou značkou a předmětem sporu,

e. výrok rozhodnutí ve věci samé; jestliže se ve výroku ukládá povinnost k nějakému plnění, určí rozhodce zároveň lhůtu pro toto plnění,

f. výrok rozhodnutí o náhradě nákladů řízení,

g. poučení o vykonatelnosti,

h. podpis rozhodce, popř. všech členů rozhodčího senátu.

2.      V jiných případech než ve věci samé je rozhodováno usnesením. Usnesení obsahuje zejména tyto údaje:

a. označení rozhodce,

b. místo a datum vydání usnesení,

c. označení stran a dalších účastníků sporu včetně jejich zástupců,

d. označení věci spisovou značkou a předmětem sporu,

e. výrok usnesení; jestliže se ve výroku ukládá povinnost k nějakému plnění, určí rozhodce zároveň lhůtu pro toto plnění,

f. odůvodnění,

g. podpis rozhodce, popř. předsedy rozhodčího senátu.

3.      Proti rozhodnutí není odvolání přípustné. Rozhodnutí je v právní moci okamžikem jeho doručení stranám.

4.      Rozhodčí nález je konečný a závazný. Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

 

§ 11

Náklady řízení

1.      Rozhodce je oprávněn uložit účastníkovi, který ve sporu neměl úspěch, náhradu nákladů řízení druhému účastníkovi, včetně nákladů za právní zastoupení advokátem, obdobně podle občanského soudního řádu a vyhlášky č. 484/2000 Sb.

 

§ 12

Přechodná a závěrečná ustanovení

1.      Tento Rozhodčí řád se použije pro všechna řízení zahájená po nabytí jeho účinnosti.

2.      Nedílnou součástí tohoto Rozhodčího řádu je Organizační řád Evropské arbitráže, Poplatkový řád Evropské arbitráže.

3.      Se subjektem, který hodlá využívat rozhodčího řízení podle Rozhodčího řádu Soudu ve větší míře, může Soud uzavřít individuální dohodu o podmínkách řízení. Uzavření takové dohody nesmí být na újmu druhé strany sporu.

4.      Rozhodčí řád a související předpisy jsou v platném a účinném znění zveřejněny na internetových stránkách Soudu: www.euroarbitr.cz. Jejich změny jsou účinné od okamžiku jejich přijetí Soudem, pokud není stanoveno datum pozdější.

 

 

 

V Brně  1. 11. 2009

Evropská arbitráž, o.s.