Evropská arbitráž, o.s.

Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka do běžných smluv 

   Doporučená  rozhodčí doložka: 

  „Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností rozhodcem určeným podle Rozhodčího řádu Evropské arbitráže, o.s.. Smluvní strany souhlasí, že rozhodčí řízení se povede podle tohoto Rozhodčího řádu zveřejněného na internetových stránkách www.euroarbitr.cz.“. 
   

   Rozhodčí doložka v dodatku smluv:

  Specifikace smluvních stran:

  1. ………………………………  
  sídlem / bytem ………………………………  
  IČ / r.č. …………………………  
   
  2. ………………………………  
  sídlem / bytem ………………………………  
  IČ / r.č. …………………………  
   
  Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. ....... ke smlouvě ................ č. ....... ze dne ....... v tomto znění:

  Veškeré  majetkové spory vyplývající ze shora uvedené smlouvy nebo s ní budou rozhodovány s konečnou platností rozhodcem určeným podle Rozhodčího řádu Evropské arbitráže, o.s.. Smluvní strany souhlasí, že rozhodčí řízení se povede podle tohoto Rozhodčího řádu zveřejněného na internetových stránkách www.euroarbitr.cz.

  V ………………………  dne …………………… 

  Podpisy smluvních stran: 

   Smlouva o rozhodci ke vzniklému majetkovému sporu:

  Smlouva o rozhodci

  Specifikace stran sporu:

  1. ………………………………  
  sídlem / bytem ………………………………  
  IČ / r.č. …………………………  
   
  2. ………………………………  
  sídlem / bytem ………………………………  
  IČ / r.č. …………………………  
   
  Majetkový spor o …………………… , který mezi stranami vznikl ze smlouvy ………………………… č. ……… ze dne ………  , bude s vyloučením pravomoci obecných soudů řešen v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným podle Rozhodčího řádu Evropské arbitráže, o.s.. Smluvní strany souhlasí, že rozhodčí řízení se povede podle tohoto Rozhodčího řádu zveřejněného na internetových stránkách www.euroarbitr.cz.

  V ………………………  dne ……………………

  Podpisy smluvních stran: