Evropská arbitráž, o.s.

Poplatkový řád

Poplatkový  řád

§ 1

Úvod


Tento Poplatkový  řád vydává Evropská arbitráž, o.s., IČ: 22831550, sídlem Brno, Běly Pažoutové 16, PSČ 624 00 (dále jen „Soud“), je nedílnou součástí Rozhodčího řádu. Poplatkový řád je ve smyslu § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, závazný pro všechny účastníky a rozhodce, kteří jsou zapsáni v Seznamu rozhodců vedeného Soudem.

§ 2

Poplatky a náklady

Náklady rozhodčího řízení jsou tvořeny:

 1. poplatek za rozhodčí řízení a příplatek za zrychlené řízení
 2. úhrada účelně vynaložených nákladů, vzniklých v souvislosti s rozhodčím řízením
 3. vlastní náklady účastníků řízení.

§ 3

Poplatek za rozhodčí řízení

 1. Poplatek za rozhodčí  řízení před jediným rozhodcem činí 2,5% z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 2.500 Kč. Poplatek je splatný na výzvu rozhodce ve lhůtě 10 dní.
 2. Již zaplacený poplatek za rozhodčí řízení se nevrací.
 3. Základem rozhodčího poplatku je cena předmětu rozhodčího řízení vyjádřená v penězích, není-li dále nebo ve smlouvě určeno jinak. Maximální výše poplatku je 1.000.000,- Kč. To platí i v případě podání návrhu na zrychlené rozhodčí řízení.
 4. Je-li předmětem poplatného úkonu opětující se plnění, je základem poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo za dobu delší než 5 let, považuje se za základ poplatku pětinásobek ceny ročního plnění.
 5. Nelze-li stanovit základ rozhodčího poplatku podle předchozích odstavců, činí poplatek 10.000,- Kč. Příplatek za zrychlené řízení v takovýchto případech je 5.000,- Kč.
 6. Je-li v žalobě uplatněno více peněžitých plnění, je základem rozhodčího poplatku jejich součet a to včetně příslušenství, pokud je jeho výše vyčíslitelná.
 7. Základ poplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
 8. Rozšíří-li se po podání žaloby předmět poplatného úkonu, je žalobce povinen poplatek doplatit.

§ 3 
Příplatek za zrychlené řízení

 1. Zrychlené  rozhodčí řízení se koná na základě písemné  dohody účastníků řízení předložené Soudu, s vydáním rozhodčího nálezu do 1 měsíce od zaplacení poplatku. Příplatek za zrychlené rozhodčí řízení činí 2% ze základu poplatku a hradí ho strana žalující.
 2. Není-li rozhodčí nález vydán ve lhůtě, dle odst. 1, nebo v dohodnuté prodloužené lhůtě, příplatek se vrátí žalobci.

§ 4 
Úhrada účelně vynaložených nákladů

 1. Účastníci jsou povinni uhradit rozhodci veškeré účelně vynaložené náklady spojené s administrativou rozhodčího řízení, se zajištěním podkladů významných pro rozhodčí řízení, např. znalecké posudky. Tyto náklady rozhodčího řízení slouží ke krytí nákladů vznikajících při projednávání konkrétních sporů. Těmito náklady jsou též hotové výdaje Rozhodce použité na cestovné, nocležné, stravné atd. Ke krytí těchto nákladů jsou účastníci zpravidla povinni složit přiměřenou zálohu ve lhůtě stanovené Rozhodcem. Tato povinnost může být uložena i jedné straně, dala-li k vzniku těchto nákladů podnět. V případě nutnosti lze i v průběhu řízení požádat strany o zvýšení zálohy. Dokud tyto zálohy nebudou složeny, nebude možné v projednávání sporu pokračovat.
 2. O účelně vynaložených nákladech se s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení. V případě, že Rozhodce nerozhodne v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení o náhradě vlastních hotových výdajů, je povinen vrátit účastníkům poskytnuté zálohy.

§ 5 
Vlastní náklady účastníků řízení

 1. Každá strana nese ve sporu sama své vlastní náklady, které jí vznikly, včetně odměny svého právního zástupce.
 2. Účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch, přizná Rozhodce náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti Účastníkovi, který ve věci úspěch neměl, a to včetně nákladů na právní zastoupení.
 3. Měl-li Účastník úspěch ve věci jen částečný, Rozhodce náhradu nákladů poměrně rozdělí, případně rozhodne, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo.

§ 6

Vrácení  rozhodčího poplatku při námitce nepříslušnosti

V případě, že Účastník vznese námitku nepříslušnosti Rozhodce pro rozhodnutí sporu v Rozhodčím řízení, které bude vyhověno, již uhrazený rozhodčí poplatek se nevrací.

  § 7

  Účinnost Poplatkového řádu

 1. Úpravy a změny Poplatkového řádu nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách Soudu www.euroarbitr.cz, nestanoví-li Soud pozdější datum.
 2. Tento Poplatkový řád nabývá účinnosti dne 1. 11. 200í.