Evropská arbitráž, o.s.

Organizační řád

 Organizační  řád 

§ 1

Odpovědná  osoba 

  1. Za organizaci a administraci rozhodčího řízení dle ust. § 2 odst. 1 Rozhodčího řádu Evropské arbitráže, o.s. (dále jen „Rozhodčí  řád“), včetně provádění jednotlivých úkonů  Evropské arbitráže, o.s. (dále jen „Soud“), odpovídá odpovědná osoba, kterou je prezident Soudu, nebo jím určená osoba v rámci organizace Soudu (dále jen „Odpovědná osoba“).
 
  1. Určený rozhodce je při komunikaci s účastníky řízení, a dalšími osobami, které  se mají řízení účastnit (např. svědci, znalci, tlumočníci) povinen postupovat prostřednictvím Soudu. V případě potřeby takové komunikace se rozhodce obrátí s požadavkem na Odpovědnou osobu.
 
  1. Odpovědná  osoba dohlíží na dodržování procesních pravidel rozhodčího řízení. Před vydáním rozhodčího nálezu prověří, zda byla dodržena procesní pravidla rozhodčího řízení. Pokud shledá porušení procesních pravidel, učiní opatření k jejich nápravě.
 

§ 2

Doložka právní moci a vykonatelnosti

 

  1. Doložku právní moci a vykonatelnosti připojí Soud na žádost účastníka na opis rozhodnutí jím předloženého.
 
  1. Doložka se opatří podpisem rozhodce s datem, kdy rozhodnutí nabylo právní  moci a datem připojení doložky.
 
 

   V Praze dne 1. 11. 2009

   Evropská  arbitráž, o.s.