Evropská arbitráž, o.s.

Jmenování rozhodce

Jmenování  rozhodce

Evropská  arbitráž o.s. (dále jen „Soud“) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující.

V rozhodčím řízení rozhoduje zásadně jeden rozhodce. Stanoví-li rozhodčí smlouva, že má věc projednávat jiný počet rozhodců, pak tito rozhodci společně tvoří rozhodčí senát. Rozhodčí senát musí být tvořen vždy lichým počtem rozhodců.

Rozhodce Soudu je osoba, která má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce rozhodce a je uvedena v Listině rozhodců, která je součástí Rozhodčího řádu Soudu. Rozhodci Soudu jsou vybírání výhradně z řad aktivně činných právníků, či právníků-ekonomů s bohatými zkušenostmi ze všech oblastí práva, které mohou být v rozhodčím řízení rozhodovány.

Rozhodce je jmenován bezprostředně poté, co byla Soudu doručena rozhodčí žaloba. Rozhodce pro příslušný spor je vybírán dle specializace na oblast práva, které se předmět sporu týká.

Soud zajišťuje organizačně, ekonomicky, technicky a administrativně průběh rozhodčího řízení a garantuje správnost, rychlost, zákonnost a spravedlnost rozhodčího řízení, jakož i profesionální, nezávislý a nestranný přístup spolupracujících rozhodců.

Je zajištěna také naprostá mlčenlivost rozhodců ohledně všech skutečností, které se rozhodce v souvislosti s výkonem své funkce dozví. Povinnosti mlčenlivosti mohou rozhodce zprostit pouze všichni účastníci řízení.

Rozhodce v rozhodčím řízení rozhoduje na základě svých zjištění vyplývajících z tvrzení stran a z provedených důkazů. Rozhodce rozhoduje dle zásad spravedlnosti, a to bez ohledu na hmotné právo rozhodné pro posuzovanou právní věc.