Evropská arbitráž, o.s.

Exekuční titul

Exekuční  titul

Byl-li Evropskou arbitráží vydán rozhodčí nález, nabývá právní moci a stává se vykonatelným dnem doručení účastníkům řízení. Bez splnění dalších formálních náležitostí se tak stává plnohodnotným exekučním titulem.

Nesplní-li strana sporu, která byla ve sporu neúspěšná, dobrovolně povinnosti jí uložené rozhodčím nálezem, může úspěšná strana přistoupit k vymožení nároků, které jí byly rozhodčím nálezem přiznány, cestou řízení o výkonu rozhodnutí, resp. cestou řízení exekučního.

Aby byl rozhodčí nález plnohodnotným exekučním titulem, musí být, stejně  jako pravomocný a vykonatelný rozsudek obecného soudu, opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti. Vyznačení  doložky právní moci a vykonatelnosti provádí Evropská arbitráž. O vyznačení této doložky může požádat, kterýkoliv z účastníků řízení, v němž byl rozhodčí nález rozhodcem Evropské arbitráže vydán.